โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
 • หน้าแรก  • เข้าระบบ  • ค้นหา  • ประวัติโรงเรียน  • ข้อมูลพื้นฐาน  • ประมวลข่าว  • กระดานข่าว  • E-mail  • ติดต่อเรา  • 

รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

ข้อความออนไลน์
ข้อความทั้งหมด   
 

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์
  บทเรียน: 18
  หมวดหมู่: 8

5 บทเรียนล่าสุด
  1- ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์
  2- เพลงโหมโรง
  3- กระบี่กระบอง
  4- เมฆ
  5- หลักการเขียนตัวเลขโรมัน

5 บทเรียนยอดนิยม
  1- การอ่านตีความ
[เข้าชม: 49411 ครั้ง]

  2- สุขภาพทางกายและทางจิต
[เข้าชม: 41202 ครั้ง]

  3- การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
[เข้าชม: 14540 ครั้ง]

  4- การฟังเพื่อจับใจความสำคัญ
[เข้าชม: 14058 ครั้ง]

  5- ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์
[เข้าชม: 13526 ครั้ง]ประวัติโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง

ข้อมูลโรงเรียน

ตึกอำนวยการ

คำขวัญของโรงเรียน
“รู้หน้าที่ มีวินัย น้ำใจงาม ความสามัคคี”

สัญญลักษณ์ของโรงเรียน
“ดอกบัว”

อักษรย่อของโรงเรียน
“อ.บ.ข.”

สีประจำโรงเรียน
“ สีฟ้า ”

เขตบริการของโรงเรียน
1) ระดับก่อนประถม และระดับประถมศึกษา
เขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ
หมู่ 1 ต. ท่ามะเขือ (บ้านเกาะหมู)
หมู่ 2 ต. ท่ามะเขือ (บ้านบ่อหว้า)
หมู่ 6 ต. ท่ามะเขือ (บ้านดงประดา)

2) ระดับมัธยมศึกษา
หมู่ 1 ต. ท่ามะเขือ (บ้านเกาะหมู)
หมู่ 2 ต. ท่ามะเขือ (บ้านบ่อหว้า)
หมู่ 3 ต. ท่ามะเขือ (บ้านโนนมะกอก)
หมู่ 4 ต. ท่ามะเขือ (บ้านหนองจอก)
หมู่ 5 ต. ท่ามะเขือ (บ้านวังน้ำแดง)
หมู่ 6 ต. ท่ามะเขือ (บ้านดงประดา)
หมู่ 7 ต. ท่ามะเขือ (บ้านอู่สำเภา)
หมู่ 8 ต. ท่ามะเขือ (บ้านคลองพัฒนา)
หมู่ 9 ต. ท่ามะเขือ (บ้านหนองจอก)

สภาพของชุมชน
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ตั้งอยู่บริเวณตลาดท่ามะเขือ มีสภาพชุมชนลักษณะชนบทกึ่งเมือง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพค้าขาย ทำนา ทำไร่และรับจ้างทั่วไป

ภารกิจ
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีภารกิจที่สำคัญในปีการศึกษา 2550 ดังนี้
1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เด็กวัยก่อนเรียน อายุ 4 – 6 ปี ได้รับการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับ
2. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อให้เด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับ ได้เข้าเรียน
3. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ในเขตบริการของโรงเรียนและใกล้เคียงได้เข้าเรียนจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ


เมนูลัด
หน้า เนื้อหา
1 >> ข้อมูลโรงเรียน
2 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
3 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551 - 2554)
5 แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์
6 กองทุนการศึกษา "ผอ.ธวัช ทิมาสาร"
7 กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี

 
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 0.04 วินาที