Welcome to ??????????????????????!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   ???-????????????????
E-offece

   ????????
. ???????
. ???????????
. ?????
. ???????????????
. ?????????????
. ?????????????
. ??????????????
. ???????????????
. ???????????????
. ?????????
. ??????????...
    
· ???????/???????
    
· ?????????????
    
· ??????
. ????????????????
. ???????????????
. ??????????????
. ???????????????
. ????????????????
. ??????????????????
. ????????
. ?????????
. ??????????
. ???????????
. Hot Vote
. ????????????????
. E-Mail
. ?????????

   ???????????????
. ???????????

. ??????????

????????????
. ?????? 1-3
. ?????? 4-6
. ?????? 1-3
. ??????????????

. ??????

   ???????????????
More..

ประวัติโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง

ข้อมูลโรงเรียน

ตึกอำนวยการ

คำขวัญของโรงเรียน
“รู้หน้าที่ มีวินัย น้ำใจงาม ความสามัคคี”

สัญญลักษณ์ของโรงเรียน
“ดอกบัว”

อักษรย่อของโรงเรียน
“อ.บ.ข.”

สีประจำโรงเรียน
“ สีฟ้า ”

เขตบริการของโรงเรียน
1) ระดับก่อนประถม และระดับประถมศึกษา
เขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ
หมู่ 1 ต. ท่ามะเขือ (บ้านเกาะหมู)
หมู่ 2 ต. ท่ามะเขือ (บ้านบ่อหว้า)
หมู่ 6 ต. ท่ามะเขือ (บ้านดงประดา)

2) ระดับมัธยมศึกษา
หมู่ 1 ต. ท่ามะเขือ (บ้านเกาะหมู)
หมู่ 2 ต. ท่ามะเขือ (บ้านบ่อหว้า)
หมู่ 3 ต. ท่ามะเขือ (บ้านโนนมะกอก)
หมู่ 4 ต. ท่ามะเขือ (บ้านหนองจอก)
หมู่ 5 ต. ท่ามะเขือ (บ้านวังน้ำแดง)
หมู่ 6 ต. ท่ามะเขือ (บ้านดงประดา)
หมู่ 7 ต. ท่ามะเขือ (บ้านอู่สำเภา)
หมู่ 8 ต. ท่ามะเขือ (บ้านคลองพัฒนา)
หมู่ 9 ต. ท่ามะเขือ (บ้านหนองจอก)

สภาพของชุมชน
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ตั้งอยู่บริเวณตลาดท่ามะเขือ มีสภาพชุมชนลักษณะชนบทกึ่งเมือง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพค้าขาย ทำนา ทำไร่และรับจ้างทั่วไป

ภารกิจ
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีภารกิจที่สำคัญในปีการศึกษา 2550 ดังนี้
1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เด็กวัยก่อนเรียน อายุ 4 – 6 ปี ได้รับการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับ
2. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อให้เด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับ ได้เข้าเรียน
3. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ในเขตบริการของโรงเรียนและใกล้เคียงได้เข้าเรียนจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ


เมนูลัด
หน้า เนื้อหา
1 >> ข้อมูลโรงเรียน
2 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
3 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551 - 2554)
5 แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์
6 กองทุนการศึกษา "ผอ.ธวัช ทิมาสาร"
7 กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี

?????????????????????? 1008 ?. ?????????? ?. ???????? ?. ????????? 62120 ???. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 0.04 วินาที