Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   เผยแพร่ผลงานครู
More..

ประวัติโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

สนามกีฬา

3. ด้านอาคารสถานที่

3.1 อาคารเรียน
3.1.1 อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ขนาด 1/5 จำนวน 1 หลัง
3.1.2 อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ขนาด 2/8 จำนวน 1 หลัง
3.1.3 อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ขนาด 3/18 จำนวน 1 หลัง
3.1.4 อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ขนาด 3/15 จำนวน 1 หลัง

3.2 อาคารประกอบ
3.2.1 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 ขนาด 1 ชั้น
3.2.2 อาคารห้องสามุด แบบสร้างเอง ขนาด 1 ชั้น
3.2.3 อาคารงานอาชีพ – สหกรณ์ แบบสร้างเอง ขนาด 2 ชั้น
3.2.4 ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป แบบสร้างเอง
3.2.5 ส้วม แบบ สปช.602/26 ขนาด 10 ที่นั่ง
3.2.6 ส้วม แบบ สปช.601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง
3.2.7 ส้วม แบบ สปช.601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง
3.2.8 ศาลาทรงแปดเหลี่ยม แบบสร้างเอง

3.3 สนามกีฬา
3.3.1 สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 สนาม
3.3.2 สนามตะกร้อ จำนวน 1 สนาม
3.3.3 สนามบาสเกตบอล จำนวน 2 สนาม
3.3.4 สนามอเนกประสงค์ จำนวน 1 สนาม

3.4 ยานพาหนะ
3.4.1 รถตู้อเนกประสงค์ จำนวน 12 ที่นั่ง 1 คัน
3.4.2 รถบัส รับ – ส่งนักเรียน ขนาด 30 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

3.5 ที่ดิน
จำนวน 5 แปลง พื้นที่ 9 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา
1. แปลงที่ 1 นายอั๋น ทิมาสาร บริจาค จำนวน 6 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา
2. แปลงที่ 2 กรรมการศึกษา – คณะครู บริจาค 1 ไร่ 30 ตารางวา
3. แปลงที่ 3 นายแดง ชัยพงษ์รัตนา บริจาค 1 ไร่ 12 ตารางวา
4. แปลงที่ 4 นายพิชิต รัตนจินดา บริจาค 2 งาน
5. แปลงที่ 5 นายพิชิต รัตนจินดา บริจาค 2 งาน 20 ตารางวา

3.6 สิ่งอำนวยความสะดวก
3.6.1 มีไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3.6.2 มีประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค
3.6.3 มีโทรศัพท์ ของบริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

3.7 การใช้อาคารสถานที่
1. ห้องเรียน 23 ห้อง
2. ห้องสมุด 1 ห้อง
3. ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง
4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง
5. ห้องวิทยาศาสตร์ มัธยม 1 ห้อง
6. ห้องวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา 1 ห้อง
7. ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1 ห้อง
8. ห้องวิชาการ มัธยม 1 ห้อง
9. ห้องวิชาการ ประถม 1 ห้อง
10. ห้องธุรการ - การเงิน 1 ห้อง
11. ห้องผู้บริหาร 1 ห้อง
12. ห้องพลศึกษา , พยาบาล มัธยม 1 ห้อง
13. ห้องพยาบาลประถมศึกษา 1 ห้อง
14. ห้องพลศึกษา ประถมศึกษา 1 ห้อง
15. ห้องดนตรี 1 ห้อง
16. ห้องนาฏศิลป์ 1 ห้อง
17. ห้องสหกรณ์ 1 ห้อง
18. ห้องงานอาชีพ 1 ห้อง
19. ห้องสื่อการเรียนการสอน 1 ห้อง
20. ห้องประชาธิปไตย 1 ห้อง


เมนูลัด
หน้า เนื้อหา
1 ข้อมูลโรงเรียน
2 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
3 >> ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551 - 2554)
5 แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์
6 กองทุนการศึกษา "ผอ.ธวัช ทิมาสาร"
7 กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 0.05 วินาที