Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   เผยแพร่ผลงานครู
More..

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง

กองทุนการศึกษา "ผอ.ธวัช ทิมาสาร"

ซุ้มพระ

ที่มาในการก่อตั้งกองทุนการศึกษา "ผอ.ธวัช ทิมาสาร"
เนื่องในวันเลี้ยงส่ง (31 มีนาคม 2547) ผอ.ธวัช ทิมาสาร ผอ.โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ลาออกจากราชการ ตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 1 เมษายน 2547 ได้มีผู้มาร่วมงาน คือ ข้าราชการครู ชมรมครูบำนาญ ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการสถานศึกษา โดยทุกคนมีความเห็นร่วมกันที่จะให้มีการก่อตั้ง กองทุนการศึกษา "ผอ.ธวัช ทิมาสาร" ขึ้น โดยมีผู้ประสงค์บริจาคเงินเข้ากองทุนจำนวน 37 ราย เป็นเงินทุนเริ่มต้นจำนวน 58,000 บาท โดยได้คัดเลือกและแต่งตั้ง นายวีระ นามนาค เป็นประธานกรรมการและดำเนินการในรูปคณะกรรมการบริหารเงินกองทุน

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ กับ นายธวัช ทิมาสาร ผอ.โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
2. เพื่อนำผลประโยชน์ที่ได้จากเงินกองทุนมอบเป็นทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ที่ศึกษาต่อในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
3. มิให้นำเงินกองทุนไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นใดทั้งสิ้น

จนถึงปัจจุบันมีทุนดำเนินการทั้งสิ้น 105,000 บาท และได้ดำเนินการแจกทุนให้กับนักเรียนไปแล้วทั้งสิ้น 154 ทุน เป็นเงิน 58,500 บาท

รายละเอียดดังนี้
ปี 2547 จำนวน 33 ทุน 9,300 บาท
ปี 2548 จำนวน 33 ทุน 13,500 บาท
ปี 2549 จำนวน 44 ทุน 17,850 บาท
ปี 2550 จำนวน 44 ทุน 17,850 บาท

วิธีการคัดเลือก
1. นักเรียนทุกคน ทุกชั้นมีสิทธิสมัคร ขอรับทุน
2. นักเรียนสมัคร ขอรับทุนตามแบบของกองทุน ผู้ปกครองและครูประจำชั้นรับรอง
3. คณะอนุกรรมการกองทุน ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีสอบแข่งขัน
4. นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1 และ 2 จะมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจากกองทุน ในปีนั้น
5. สำหรับทุนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และทุนต่อเนื่องให้ได้รับต่อไปจนจบหลักสูตรของแต่ละระดับ
6. คณะอนุกรรมการมีสิทธิเสนอความเห็น เพิ่ม-ลด จำนวนทุนเงินของแต่ละระดับ และประเภทให้ คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เมนูลัด
หน้า เนื้อหา
1 ข้อมูลโรงเรียน
2 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
3 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551 - 2554)
5 แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์
6 >> กองทุนการศึกษา "ผอ.ธวัช ทิมาสาร"
7 กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที