Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   เผยแพร่ผลงานครู
More..

รายงานการประเมินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชื่อเรื่อง   รายงานการประเมินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 อำเภอปางศิลาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ผู้วิจัย     ไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์
โรงเรียน  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 ปีที่พิมพ์ 2552

บทคัดย่อ
      จากการประเมินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 อำเภอปางศิลาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
      1) เพื่อประเมิน ความพึงพอใจของครูต่อโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 อำเภอ ปางศิลาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
      2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลาง วันตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์5
      3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ต่อโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5
      4) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ นักเรียน ครู และ ผู้ปกครอง ต่อโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5

      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 อำเภอปางศิลาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ในปีการศึกษา 2551 ประกอบด้วย ครู จำนวน 5 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 35 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 60 คน รวม 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม เพื่อสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลาง วันตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 อำเภอปางศิลาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ สถิติ ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach ค่าร้อยละ ( % ) ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้วย (One-way Analysis of Variance)

ผลการศึกษาพบว่า
      1. ระดับความพึงพอใจของครู ต่อ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสภาพแวดล้อม เป็นอันดับแรก รองลงมา ด้านผลกระทบ ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ และ ด้านปัจจัยนำเข้า ตาม ลำดับ
      2. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราช ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านผลผลิต เป็นอันดับแรก รองลงมา ด้านผลกระทบ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และ ด้านสภาพแวดล้อม ตามลำดับ
      3. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง ต่อโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5โดย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านผลกระทบ เป็นอันดับแรก รองลงมา ด้านกระบวนการ เท่ากันกับ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า และ ด้านผลผลิต ตามลำดับ
      4. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสภาพต่างกัน จำแนก ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีระดับความพึงพอใจ ต่อโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ติดประกาศ: 07-Aug-2009 (3437 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ] [ กลับไปสารบัญในรั้วโรงเรียน ]

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง All Right Reserved.

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 3.67 วินาที