Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   เผยแพร่ผลงานครู
More..

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง: ดาวน์โหลดโปรแกรมน่าสนใจ
[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ที่ได้รับความนิยมสุด - Top 50
แสดงจากจำนวน : [ 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10% ]


  หลักสูตร2552 ระดับปฐมวัย  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด:
หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พุทธศักราช 2552 ระดับปฐมวัย

รุ่น: 1 ขนาด: 143.55 Kb
เพิ่มเมื่อ: 31-มี.ค.-2010 ดาวน์โหลด: 13075 คะแนน: 9.0 (7 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: หลักสูตร 2552/Word2003

  หลักสูตร2552 ระดับประถมฯ และมัธยมฯ ต้น  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด:
หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พุทธศักราช 2552 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

รุ่น: 2.1 ขนาด: 487.30 Kb
เพิ่มเมื่อ: 26-ม.ค.-2010 ดาวน์โหลด: 1888 คะแนน: 9.0 (9 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: หลักสูตร 2552/Word2003

  หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 2552  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด:
หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พุทธศักราช 2552 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

รุ่น: 2.1 ขนาด: 1.17 MB
เพิ่มเมื่อ: 13-ม.ค.-2010 ดาวน์โหลด: 1838 คะแนน: 8.0 (3 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: หลักสูตร 2552/PDF

  กลุ่มสาระฯ การงานฯและเทคโนฯ  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด:
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พุทธศักราช 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รุ่น: 2 ขนาด: 121.09 Kb
เพิ่มเมื่อ: 15-ม.ค.-2010 ดาวน์โหลด: 1630 คะแนน: 9.0 (7 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: หลักสูตร 2552/Word2003

  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด:
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พุทธศักราช 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

รุ่น: 2.01 ขนาด: 180.66 Kb
เพิ่มเมื่อ: 15-ม.ค.-2010 ดาวน์โหลด: 1387 คะแนน: 9.0 (7 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: หลักสูตร 2552/Word2003

  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด:
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พุทธศักราช 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

รุ่น: 2 ขนาด: 160.16 Kb
เพิ่มเมื่อ: 15-ม.ค.-2010 ดาวน์โหลด: 1261 คะแนน: 9.0 (5 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: หลักสูตร 2552/Word2003

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด:
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พุทธศักราช 2552 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รุ่น: 2 ขนาด: 120.12 Kb
เพิ่มเมื่อ: 15-ม.ค.-2010 ดาวน์โหลด: 1238 คะแนน: 10.0 (4 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: หลักสูตร 2552/Word2003

  กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด:
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พุทธศักราช 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

รุ่น: 2 ขนาด: 125.00 Kb
เพิ่มเมื่อ: 15-ม.ค.-2010 ดาวน์โหลด: 1118 คะแนน: 10.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: หลักสูตร 2552/Word2003

  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด:
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พุทธศักราช 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

รุ่น: 2 ขนาด: 107.42 Kb
เพิ่มเมื่อ: 15-ม.ค.-2010 ดาวน์โหลด: 1111 คะแนน: 10.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: หลักสูตร 2552/Word2003

  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด:
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พุทธศักราช 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

รุ่น: 2 ขนาด: 239.26 Kb
เพิ่มเมื่อ: 15-ม.ค.-2010 ดาวน์โหลด: 1043 คะแนน: 8.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: หลักสูตร 2552/Word2003

  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด:
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พุทธศักราช 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

รุ่น: 2 ขนาด: 152.34 Kb
เพิ่มเมื่อ: 15-ม.ค.-2010 ดาวน์โหลด: 1022 คะแนน: 9.0 (4 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: หลักสูตร 2552/Word2003

  กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด:
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พุทธศักราช 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

รุ่น: 2 ขนาด: 100.59 Kb
เพิ่มเมื่อ: 15-ม.ค.-2010 ดาวน์โหลด: 933 คะแนน: 8.0 (4 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: หลักสูตร 2552/Word2003

  แบบเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2555  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด: แบบเขียนโครงการ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ประจำปีการศึกษา 2555
รุ่น: 1.1 ขนาด: 10.74 Kb
เพิ่มเมื่อ: 02-เม.ย.-2012 ดาวน์โหลด: 520
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารของโรงเรียน

  แบบกรอกประวัติบุคคล 
รายละเอียด: แบบกรอกประวัติบุคคลสำหรับ anubankk.net
รุ่น: 1 ขนาด: 3.91 Kb
เพิ่มเมื่อ: 27-พ.ค.-2009 ดาวน์โหลด: 199
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารของโรงเรียน

  ใบสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2555 
รายละเอียด: ใบสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
รุ่น: 1.0 ขนาด: 8.40 Kb
เพิ่มเมื่อ: 06-ก.พ.-2012 ดาวน์โหลด: 102
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารของโรงเรียน

  ตารางสอนซ่อมเสริม ม.3 เพื่อเตรียมสอบ Onet 
รายละเอียด: 17 ม.ค.54 - 1 ก.พ.54 สอนซ่อมเสริม ม.3 เพื่อเตรียมสอบ O-NET
รุ่น: 1 ขนาด: 16.31 Kb
เพิ่มเมื่อ: 22-ม.ค.-2011 ดาวน์โหลด: 71
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารของโรงเรียน

  ตารางสอนสำหรับครู ม.ต้น 1/2553 
รายละเอียด:
ตารางสอนสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง

รุ่น: 1 ขนาด: 93.75 Kb
เพิ่มเมื่อ: 03-เม.ย.-2010 ดาวน์โหลด: 46 คะแนน: 10.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารของโรงเรียน

  รายงานประจำปี (SAR) 2560 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 
รายละเอียด: รายงานการจัดการศึกษาประจำปี ๒๕๖๐  ของโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒
รุ่น: 1.0 ขนาด: 1.63 MB
เพิ่มเมื่อ: 19-มิ.ย.-2018 ดาวน์โหลด: 39
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารของโรงเรียน

  รายงานประจำปี (SAR) 2558 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 
รายละเอียด: รายงานการจัดการศึกษาประจำปี ๒๕๕๘  ของโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒
รุ่น: 1.01 ขนาด: 5.15 MB
เพิ่มเมื่อ: 15-ก.ย.-2016 ดาวน์โหลด: 29
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารของโรงเรียน

  รายละเอียดและใบสมัคร การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
รายละเอียด: การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒ “รักชาติ รักษ์ภาษาไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้อง ๓๓๐๓ และ ๓๓๐๔  อาคาร ๓ (อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รุ่น: 1 ขนาด: 19.53 Kb
เพิ่มเมื่อ: 16-พ.ย.-2011 ดาวน์โหลด: 13
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารของโรงเรียน

  รายงานประจำปี (SAR) 2559 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 
รายละเอียด: รายงานการจัดการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙  ของโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒
รุ่น: 1.00 ขนาด: 839.75 Kb
เพิ่มเมื่อ: 25-ก.ค.-2017 ดาวน์โหลด: 11
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารของโรงเรียน

  รายงานประจำปี (SAR) 2563 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 
รายละเอียด: รายงานการจัดการศึกษาประจำปี 2563  ของโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
รุ่น: 1.0 ขนาด: 1.69 MB
เพิ่มเมื่อ: 19-ส.ค.-2021 ดาวน์โหลด: 9
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารของโรงเรียน

  ใบสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2561 
รายละเอียด: ใบสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
รุ่น: 1.0 ขนาด: 30.27 Kb
เพิ่มเมื่อ: 13-มี.ค.-2018 ดาวน์โหลด: 7
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารของโรงเรียน

  คู่มือนิเทศภายในสถานศึกษาฯ 2564 
รายละเอียด: คู่มือนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สพป.กพ.เขต2
รุ่น: 1.0 ขนาด: 1.54 MB
เพิ่มเมื่อ: 11-ก.ย.-2021 ดาวน์โหลด: 4
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารของโรงเรียน

  ภาคผนวก sar2560 
รายละเอียด:

ภาพกิจกรรม 16 พฤษภาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561


รุ่น: 1.0 ขนาด: 12.70 MB
เพิ่มเมื่อ: 19-มิ.ย.-2018 ดาวน์โหลด: 2
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารของโรงเรียน

  รายงานประจำปี (SAR) 2561 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 
รายละเอียด: รายงานการจัดการศึกษาประจำปี 2561  ของโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
รุ่น: 1.0 ขนาด: 666.99 Kb
เพิ่มเมื่อ: 19-ส.ค.-2021 ดาวน์โหลด: 1
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารของโรงเรียน

  รายงานประจำปี (SAR) 2562 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 
รายละเอียด: รายงานการจัดการศึกษาประจำปี 2562  ของโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
รุ่น: 1.0 ขนาด: 1.58 MB
เพิ่มเมื่อ: 19-ส.ค.-2021 ดาวน์โหลด: 0
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: เอกสารของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 2.10 วินาที