พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 937  สอบปลายปี/ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สอบปลายปี/ปลายภาคเรียนที่ วันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ฝ่ายวัดผลประเมินผลโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงจัดให้มีการสอบตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นการสอบปลายปีของชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และปลายภาคเรียนที่ ๒ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการสอบวัด ตรวจสอบ พิจารณาผลการเรียนโดยสรุปของผู้เรียน ว่าแต่ละคนเก่ง-อ่อน เพียงใด และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อผู้ปกครองต่อไป

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 04 เมษายน 2563 เวลา: 23:52:43
อ่าน 378 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:34:38:PM