Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   เผยแพร่ผลงานครู
More..

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บทคัดย่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อผู้รายงาน นายวิเชียร แก้วเจริญผล
ตำแหน่ง ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
      1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพการใช้แบบฝึกทักษะโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2/1 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75
      2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำ วัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีวิธีการดำเนินการวิจัย เป็น 2 ตอน คือ
      ตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 และได้นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พิจารณาความ เหมาะสม แล้วจึงนำไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75
      ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันกลุ่มตัว อย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 20 คน

ผู้รายงานได้ สร้างแบบ ฝึกทักษะโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 จำนวน 10 หน่วยการเรียน 79 กิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 จำนวน 1 ชุด ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre – Test Post - Test Design และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t – test แบบ Dependent

ผลการศึกษาพบว่า
      1. แบบฝึกทักษะโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 78.11/77.78 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75
      2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการใช้แบบฝึกทักษะโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ติดประกาศ: 25-May-2008 (3802 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ] [ กลับไปสารบัญในรั้วโรงเรียน ]

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง All Right Reserved.

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 1.21 วินาที