Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   เผยแพร่ผลงานครู
More..

ภาษาบาลี สันสกฤต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่อง ภาษาบาลี สันสกฤต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนคงคาราม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
ผู้วิจัย วรรณา อารีรบบทคัดย่อ

จุดมุ่งหมายของการวิจัย
๑. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง ภาษาบาลี สันสกฤต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนคงคาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
๒. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ภาษาบาลี สันสกฤต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนคงคาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ภาษาบาลี สันสกฤต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนคงคาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

ขอบเขตของการศึกษา
๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา
      เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ภาษาบาลี สันสกฤต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนคงคาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
แบ่งบทเรียนออกเป็น ๕ บท ดังนี้

บทที่ ๑ ความเป็นมาของภาษาบาลี สันสกฤต
บทที่ ๒ สาเหตุที่ภาษาบาลี สันสกฤตเข้ามาในภาษาไทย
บทที่ ๓ ระบบเสียงและไวยากรณ์ ของภาษาบาลี สันสกฤต
บทที่ ๔ อิทธิพลของภาษาบาลี สันสกฤตที่มีต่อภาษาไทย
บทที่ ๕ การนำคำภาษาบาลี สันสกฤตเข้ามาใช้ในภาษาไทย

๒. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
      ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนคงคาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๖ ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๖๗ คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนคงคาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ ๑
ปี การศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๓ ห้องเรียน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย ด้วยการจับฉลาก (Sample Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน ๓ ห้องเรียน ได้แก่ ห้อง ม.๖/๑ จำนวน ๑๘ คน ห้อง ม. ๖/๓ จำนวน ๒๗ คน และ ม.๖/๕ จำนวน ๓๑ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๖ คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
๑. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ภาษาบาลี สันสกฤต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนคงคาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ประกอบด้วย บทเรียน ๕ บท ดังนี้ บทที่ ๑ ความเป็นมาของภาษาบาลี สันสกฤต บทที่ ๒ สาเหตุที่ภาษาบาลี สันสกฤตเข้ามาในภาษาไทย บทที่ ๓ ระบบเสียงและไวยากรณ์ของภาษาบาลี สันสกฤต บทที่ ๔ อิทธิพลของภาษาบาลี สันสกฤตที่มีต่อภาษาไทย บทที่ ๕ การนำคำภาษาบาลี สันสกฤตเข้ามาใช้ในภาษาไทย
๒. แบบฝึกหัดระหว่างเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ภาษาบาลี สันสกฤต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนคงคาราม สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ จำนวน ๕ บท บทละ ๑๐ ข้อ รวมทั้งสิ้น ๕๐ ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิด ๔ ตัวเลือก
๓. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่อง ภาษาบาลี สันสกฤต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนคงคาราม สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิด ๔ ตัวเลือก จำนวน ๓๐ ข้อ
๔. แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ภาษาบาลี สันสกฤต หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖โรงเรียนคงคาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การหาประสิทธิภาพ E๑/E๒
การทดสอบค่าที (t-test dependent)

ผลการวิจัย
๑. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง ภาษาบาลี สันสกฤต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนคงคาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี และมีประสิทธิภาพ ๘๓.๔๕/๘๒.๐๖
๒. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ภาษาบาลี สันสกฤต สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนคงคาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๓. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ภาษาบาลี สันสกฤต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนคงคาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.๕๓)

ติดประกาศ: 12-Jul-2008 (5108 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ] [ กลับไปสารบัญในรั้วโรงเรียน ]

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง All Right Reserved.

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 1.25 วินาที