Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   เผยแพร่ผลงานครู
More..

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง: ดาวน์โหลดโปรแกรมน่าสนใจ
[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

กลุ่ม: หน้าแรก/หลักสูตร 2552/Word2003


เรียงด้วย: ชื่อ (A\D) วัน (A\D) คะแนน (A\D) ความนิยม (A\D)
เรียงตาม: คะแนน (มากไปน้อย)


  กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด:
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พุทธศักราช 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

รุ่น: 2 ขนาด: 125.00 Kb
เพิ่มเมื่อ: 15-ม.ค.-2010 ดาวน์โหลด: 1118 คะแนน: 10.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด:
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พุทธศักราช 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

รุ่น: 2 ขนาด: 107.42 Kb
เพิ่มเมื่อ: 15-ม.ค.-2010 ดาวน์โหลด: 1111 คะแนน: 10.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด:
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พุทธศักราช 2552 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รุ่น: 2 ขนาด: 120.12 Kb
เพิ่มเมื่อ: 15-ม.ค.-2010 ดาวน์โหลด: 1238 คะแนน: 10.0 (4 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  กลุ่มสาระฯ การงานฯและเทคโนฯ  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด:
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พุทธศักราช 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รุ่น: 2 ขนาด: 121.09 Kb
เพิ่มเมื่อ: 15-ม.ค.-2010 ดาวน์โหลด: 1630 คะแนน: 9.0 (7 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด:
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พุทธศักราช 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

รุ่น: 2 ขนาด: 152.34 Kb
เพิ่มเมื่อ: 15-ม.ค.-2010 ดาวน์โหลด: 1022 คะแนน: 9.0 (4 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด:
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พุทธศักราช 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

รุ่น: 2 ขนาด: 160.16 Kb
เพิ่มเมื่อ: 15-ม.ค.-2010 ดาวน์โหลด: 1261 คะแนน: 9.0 (5 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด:
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พุทธศักราช 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

รุ่น: 2.01 ขนาด: 180.66 Kb
เพิ่มเมื่อ: 15-ม.ค.-2010 ดาวน์โหลด: 1387 คะแนน: 9.0 (7 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  หลักสูตร2552 ระดับประถมฯ และมัธยมฯ ต้น  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด:
หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พุทธศักราช 2552 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

รุ่น: 2.1 ขนาด: 487.30 Kb
เพิ่มเมื่อ: 26-ม.ค.-2010 ดาวน์โหลด: 1888 คะแนน: 9.0 (9 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  หลักสูตร2552 ระดับปฐมวัย  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด:
หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พุทธศักราช 2552 ระดับปฐมวัย

รุ่น: 1 ขนาด: 143.55 Kb
เพิ่มเมื่อ: 31-มี.ค.-2010 ดาวน์โหลด: 13075 คะแนน: 9.0 (7 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด:
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พุทธศักราช 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

รุ่น: 2 ขนาด: 239.26 Kb
เพิ่มเมื่อ: 15-ม.ค.-2010 ดาวน์โหลด: 1043 คะแนน: 8.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียดเลือกหน้า: 1 2   [ หน้าถัดไป >> ]
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 1.83 วินาที